ટ્રમ્પનું ટ્વિટ / ઝકરબર્ગે કહ્યું કે તેઓ ફેસબુક પર નં-1 અને PM મોદી નં-2, પરંતુ ડેટા કહે છે મોદી નં-1 અને ટ્રમ્પ નં-2